Mikä on digitalisaatio ja digitalisaation kehitys yhteiskunnassa

Mikä on digitalisaatio?

Digitalisaatio merkitsee teknologian lisääntyvää hyödyntämistä. Digitalisaatio on kaikkialla ja on tullut jäädäkseen. Parhaimmillaan digitalisaatio on yritykselle mahdollisuus ja uudistumisen keino. Lue lisää

Digitalisaatio määritelmä 

Mikä on digitalisaatio? Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä ja lisääntynyttä hyödyntämistä arkielämän toiminnoissa sekä digitaalisten teknologioiden sisällyttämistä liiketoiminnallisiin ja sosiaalisiin prosesseihin.

Digitalisaatio tarkoittaa uusia mahdollisuuksia

Digitalisaatio on mukautuvaa ja sen myötä syntyy jatkuvasti mahdollisuuksia uusille sovellutuksille. Digitalisaation tuoma muutos koskee yhteiskuntaa laajasti aina tiedon löytämisestä ja viestien lähettämisestä erilaisten virallisten asioiden hoitamiseen.

Digitaalisuuden myötä yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen kanavat ovat laajentuneet, sillä digitalisaatio on poistanut aikaan, sijaintiin, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia.

Digitalisaatio on monimuotoistanut palvelutyötehtäviä, muuttanut liiketoimintamalleja ja luonut uudenlaisia ansainta- ja arvonlisäysmahdollisuuksia. Se on muuttanut yritysten ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta, ja siten lisännyt uudenlaisia markkinoinnin ja myynnin keinoja sekä kassavirtaa.

Digitalisaation hyödyt yritykselle

Digitalisaation trendi ja teknologinen kehittyminen luovat jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille. Suurin osa tämän päivän tuottavuuden kasvusta johtuu suoraan tai epäsuoraan digitalisaatiosta. myös myö

Digitalisaatio:

 • Avaa kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja yrityksen kehittämismahdollisuuksia uudelle tasolle.
 • Mahdollistaa uudenlaisten ja kustannustehokkaampien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen
 • Mahdollistaa uudenlaiset yhteistyömallit yritysten välillä sekä uudet yhteistyömuodot yrityksen, työntekijöiden ja asiakkaiden välillä.
 • Nopeuttaa liiketoimintojen ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta.
 • Mahdollisuus saavuttaa näkyvyyttä: Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on helpottunut huomattavasti.
 • Virtaviivaistaa käyttäjäkokemusta.
 • Mainonnasta jälkeenpäin saatavilla dataa, jonka avulla yritys voi pyrkiä kehittämään omaa mainontaansa.
 • Mahdollistaa prosessien optimoinnin tekoäly ja big datan avulla niin liiketoiminnassa kuin tai valmistusprosessissakin.
 • Materiaalitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden toteuttaminen.
 • Asiakashallinta- sekä toiminnanohjausjärjestelmien tuomat mahdollisuudet.
 • Digitaaliset maksut ja rahoituspalvelut mahdollistavat ihmisten ja yritysten rahaliikenteen halvalla ja tehokkaasti.
 • Pienyrityksillä mahdollisuus viedä oma toimintansa lähemmäs isojen yrityksien toimintatasoa.
 • Mahdollisuus laajentaa markkina-aluetta jopa maailmanlaajuiseksi.
 • Vähentää matkustustarvetta ja -kustannuksia: Bisneslennot vähentyneet minimissään puoleen ja etätyön lisääntyminen vähentänyt päivittäistä työmatkaliikennettä.
 • Parantaa kouluttautumismahdollisuuksia: Erilaisten alustojen kautta voi opiskella kotoa käsin vaikka työn ohessa.
Mikä on digitalisaatio?

Digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa

Digitaalista markkinointia voisi kutsua digitaalisen liiketoiminnan ytimeksi. Se tuo yritykset lähemmäs asiakkaita, antaa asiakkaista parempaa tietoa yrityksille, tuo tuotteille lisäarvoa, laajentaa jakelukanavia ja lisää myyntiä.

Digitaalisessa markkinoinnissa käytetään digitaalista teknologiaa eli hyödynnetään digitaalisia laitteistoja ja ohjelmistoja osana markkinointiprosessia. Pääpaino markkinoinnissa onkin siirtynyt digitaalisen median kanaviin. Ne ovat joustavampia kuin perinteiset offline-markkinointikanavat.

Digitaaliset kanavat ovat avanneet yrityksille ainutlaatuisia, uusia tapoja kohdata asiakas, syventää asiakassuhdetta ja mitata kampanjoiden tehoa. Niiden kautta on mahdollistunut myös uudenlaisen asiakasymmärryksen rakentaminen ja oikea-aikaiset toimenpiteet asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa.

Markkinointi internetissä

Digitaalisessa markkinoinnissa keskitytään yritysten näkyvyyteen internetissä. Näitä paikkoja ovat esimerkiksi yrityksen omat verkkosivut, sosiaalinen media ja mobiiliapplikaatiot. Digitalisaation avulla yritys voi tehdä tuotteidensa ja palveluidensa löytämisen ja ostaminen helpoksi ja sujuvaksi asiakkaalle.

Digitaalista markkinointia kutsutaan myös monikanavamarkkinoinniksi. Erilaisia kanavia yhdistelemällä ja tarkkojen mittaustulosten avulla yritys voi saavuttaa liiketoiminnassaan uusia ulottuvuuksia. Digimarkkinointi ja -myynti on yksi parhaista keinoista erottua massasta yrityksen omalla tyylillä.

Parhaat tulokset

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi digitaalisessa markkinoinnissa täytyy erilaiset mainonnan keinot, kuten Facebook- ja Google AdWords -mainonta sekä hakukoneoptimointi, yhdistää yhdeksi kattavaksi myyntisuppiloksi. Jokainen markkinoinnin kanava tulee valjastaa tukemaan toinen toistaan.

Informaatioteknologiasta on tullut monelle yritykselle liiketoiminnan pohja. Pärjätäkseen markkinoilla yritysten tulee seurata ympäristön muutoksia ja pysyä ketteränä kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

5 huomioitavaa seikkaa digimarkkinointiin:

 1. Tarkkaan harkitusti somessa: Sosiaalisessa mediassa kannattaa toimia taiten – asiakaslähtöisesti ja hienovaraisesti. Yritys voi olla some-kanavissa asiakkailleen luotettava vertaistaho, joka neuvoo ongelmatilanteissa ja näyttäytyy oman alansa asiantuntijana sekä ohjaa asiakasta eteenpäin ostopolun eri vaiheissa.
 2. Demografinen kohdentaminen: Demografinen kohdentaminen, kuten paikkakunnat ja ikäryhmät ovat edelleen tärkeä osaamisalue, mutta yhtä tärkeää on olla varovainen. Ikäryhmien erot käyttäytymisessä ja mieltymyksissä vähenevät jatkuvasti.
 3. Tarkempi kohdentaminen: Kokonaisvaltaisen palveluprosessin ymmärrys eli tieto siitä, missä asiakkaat liikkuvat ja kuinka he käyttäytyvät ostoprosessin eri vaiheissa, auttaa tarjoamaan asiakkaille oikein kohdennettuja ja ajoitettuja sisältöjä ja viestejä.
 4. Prosessien automatisointi: Olemassa olevan asiakastiedon hyödyntäminen ja asiakkaan käyttäytymisen automatisoitu analysointi ovat markkinoinnin automaation ydintä. Tietoa kannattaa kerätä mahdollisimman syvältä ja laajalta. Paljonko kampanjasta saadaan liidejä, kuinka paljon ja millä keinoin tulee myyntiä.
 5. Big datan hyödyntäminen: Big data ja sekä analytiikka mahdollistavat suurten tietomassojen hallinnan ja asiakastiedon hyödyntämisen esimerkiksi kampanjoiden räätälöinnissä erilaisille kohderyhmille. Valitun näkökulman mukainen tiedon louhinta on big dataa hyödynnettäessä avainasemassa. On siis ymmärrettävä, miten voidaan löytää uusia yhteyksiä isoista tietomassoista.

Yrityksillä on paljon jatkuvasti syntyvää online-dataa ja esimerkiksi kanta-asiakasjärjestelmistä syntynyttä offline-dataa. Näitä tietoja yhdistämällä yritys voi saada arvokasta pääomaa hyödynnettäväksi päätöksenteossaan.

Suomi digitalisaation kärkimaa – Digitalisaatio Suomessa

Perinteiset markkinointiviestinnän välineet ovat menettäneet suosiotaan digitaalisille medioille. Vuonna 2018 digimainonnan (sosiaalinen media, hakukonemainonta ja muu verkkomainonta) osuus oli jo noin 40 % Suomessa mainontaan käytetyistä euroista.

Vuoden 2021 Digibarometrin tuloksien perusteella digitalisaatiossa Suomi on kansalaisten ja yritysten vertailussa neljäntenä sekä julkisen sektorin vertailussa ensimmäistä kertaa ykkösenä.

Digitaalinen infrastruktuuri on Suomessa kattava ja hyvin saatavilla koko maassa. Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden tasolle. Suomella on tavoitteenaan, että vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla olisi käytössään vähintään 100 Mbit/s -yhteydet.

Digitaalinen markkinointi ja myynti – digitaalisuus kilpailuetuna

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin keinoja hyödyntävät yritykset kasvavat huomattavasti muita nopeammin. Teknologian tehokas hyödyntäminen on yksi keskeisimpiä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin onnistumisen edellytyksiä.

Organisaatiolta vaaditaan digitalisaation edetessä ketteryyttä – digitaalista osaamista, organisaation notkeutta ja mukautuvuutta sekä kykyä toimia yli sisäisten ja ulkoisten rajojen, jotta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Datan merkitys kasvaa tekoälyvalmiuden noustessa. Dataa tulisi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä, markkinoinnissa ja myynnissä.

Digitalisaation kehitys

Digitalisaatiota voi muutoksena verrata aikaisempiin uuden teknologian keksimisen ja leviämisen aiheuttamiin laajoihin muutoksiin eli vallankumouksiin. Näitä ovat olleet muun muassa tulen hallitseminen, maanviljelys ja höyrykoneen keksiminen.

Ensimmäiset elektroniset tietokoneet kehitettiin 1900-luvun puolessa välissä. Varsinainen digitalisaatio alkoi 1980-luvulla kotitietokoneiden tultua käyttöön ja sen kehitys kiihtyi internetin yleistyessä yrityksissä 1990-luvulla. Tuolloin tulivat termit e-business ja digitalisointi.

Ensimmäiset kokonaisvaltaiset toiminnanohjausjärjestelmät (engl. Enterprise Resource Planning, ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (engl. Customer Relationship Management, CRM) tulivat käyttöön 1990-luvun alkupuolella.

Kehityksensä myötä teknologia on arkipäiväistynyt ja hyödykkeistynyt, ja on kaikkien saatavilla edullisesti ja helposti. Liiketoiminnassa sähköinen kaupankäynti (engl. ecommerce) mahdollisti toiminnan globaalisti maantieteellisiä rajoja katsomatta.

2000-luku

2000-luvulla uusien innovaatioiden ja kehityksen tuomat ominaisuudet muuttivat teollisuutta kaikkialla maailmassa. Mobiili-internet uudisti verkkokäyttäytymistä merkittävästi. Vuonna 2008 tuli käyttöön pilvilaskenta (engl. Cloud Computing), jossa tietoliikenneresurssit tarjotaan verkon välityksellä tallennettuna pilveen (engl. Cloud).

2010-luvulla on alettu puhua neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jossa digitalisaatio on vahvasti läsnä. Kehityksen yhteydessä, jossa älykkyys on liitetty osaksi laitteita ja niihin liittyvää palvelua, käytetään termejä teollinen internet (engl. Industrial Internet), esineiden internet (engl. Internet of Things, IoT) ja kaiken internet (engl. Internet of Everything).

Kehitys näkyy myös markkina-automaatiossa (engl. Market Automation), jossa jokaiselle asiakasryhmälle laaditaan automaattisesti kohdistettuja viestejä. Tämä mahdollistaa yritykset hyödyntämään paremmin differointia (engl. Differentiation) ja asiakastarpeiden mukaista massaräätälöintiä (engl. Mass Customization) myynnissään.

Digitalisaation eteneminen on jatkuvaa ja erilaiset trendit ohjaavat kehitystä eteenpäin. Digimurros on tuonut mukanaan siirtymisen palveluyhteiskunnasta itsepalveluyhteiskuntaan. Kehityksessä mukana pysyminen edellyttää digitaitojen hallitsemista.

Palveluiden digitalisointi

Palveluiden digitalisointi tarkoittaa palveluiden tarjoamista kuluttajille digitaalisen alustan, kuten internetsivun, mobiilisovelluksen tai ääniaktivoidun automaattisen puhelinpalvelun kautta. Digitaalisissa palveluissa ei ole kyse digitaalisista hyödykkeistä ja tavaroista (engl. Digital Goods, e-goods).

Palvelujen digitalisointi alentaa palvelun tuottamiseen liittyviä kustannuksia ja luo lisäarvoa asiakkaalle. Digitalisointi tapahtuu yhdessä yrityksen ja palvelua koodaavan it-asiantuntijan kesken. Palveluiden digitalisointiin menee aikaa ja siksi ohjelmistojen teettäminen on kallista.

Globaalit digitaaliset palvelut (esimerkiksi Google, Netflix, Amazon) nostavat asiakkaiden odotuksia digitaalisten palvelujen sujuvuudesta. Digitaalisten palvelujen suunnitteluun liitetään käsitteet käyttäjäkokemussuunnittelu (engl. UX Design) ja palvelumuotoilu (engl. Service Design).

Asiakkaan hoitaessa itse esimerkiksi pankkiasiansa tai hotellivarauksensa tai tehdessä tilausmuutoksen tai -peruutuksen ilman käymistä yrityksen asiakaspalvelussa on kyse digitalisoidusta palvelusta. Digitaaliset alustat kasvattavat yrityksen tehokkuutta ja luovat myös kansainvälisiä markkinapaikkoja työnantajille ja työntekijöille ilman, että työvoima liikkuu maasta toiseen.

Digitaalisten palveluiden käyttäjät

Digitaalisten palveluiden käyttämisen halukkuus korreloi iän kanssa ja laskee iän noustessa. 18-34-vuotiaat käyttävät 2-3 kertaa mieluummin digitaalisia viestimisen kanavia kuin yli 55-vuotiaat.

Yrityksillä on käytössään monia viestintäkanavia, mutta haasteena on tunnistaa mitä kanavia käytetään kunkin asiakasryhmän kanssa asioimiseen. Käyttäjillä on erilaisia valmiuksia digitaalisten palvelujen käytön omaksumiseen.

Diginatiivit ovat 1980 jälkeen syntyneitä henkilöitä, joille nykyteknologia on ollut lähes aina olemassa. Heille digitaalisten palvelujen käytön omaksuminen on helppoa. Digi-immigrantit ovat omaksuneet nykyteknologian käytön aikuisiällä ja heissä on digipalveluiden suurkäyttäjiä, mutta myös käyttäjiä jotka eivät omaksu uusia, digitaalisia käyttötapoja. Digiresistentit ovat jääneet tai halunneet jättäytyä digitalisoitumisen ja digitalisaation ulkopuolelle. Saman digipalvelun pitäisi palvella näitä kaikkia käyttäjiä.

Yhteenveto

Digitalisaation trendi ja teknologinen kehittyminen luovat jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille. Suurin osa tämän päivän tuottavuuden kasvusta johtuu suoraan tai epäsuoraan digitalisaatiosta.

Digitalisaatio:

 • Avaa kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kehittämismahdollisuuksia uudelle tasolle.
 • Mahdollistaa uudenlaisten ja kustannustehokkaampien tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen
 • Mahdollistaa uudenlaiset yhteistyömallit yritysten välillä sekä uudet yhteistyömuodot yrityksen, työntekijöiden ja asiakkaiden välillä.
 • Nopeuttaa liiketoimintojen ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta.
 • Mahdollisuus saavuttaa näkyvyyttä: Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on helpottunut huomattavasti.
 • Virtaviivaistaa käyttäjäkokemusta.
 • Mainonnasta jälkeenpäin saatavilla dataa, jonka avulla yritys voi pyrkiä kehittämään omaa mainontaansa.
 • Mahdollistaa prosessien optimoinnin tekoäly ja big datan avulla niin liiketoiminnassa kuin tai valmistusprosessissakin.
 • Materiaalitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden toteuttaminen.
 • Asiakashallinta- sekä toiminnanohjausjärjestelmien tuomat mahdollisuudet.
 • Digitaaliset maksut ja rahoituspalvelut mahdollistavat ihmisten ja yritysten rahaliikenteen halvalla ja tehokkaasti.
 • Pienyrityksillä mahdollisuus viedä oma toimintansa lähemmäs isojen yrityksien toimintatasoa.
 • Mahdollisuus laajentaa markkina-aluetta jopa maailmanlaajuiseksi.
 • Vähentää matkustustarvetta ja -kustannuksia: Bisneslennot vähentyneet minimissään puoleen ja etätyön lisääntyminen vähentänyt päivittäistä työmatkaliikennettä.
 • Parantaa kouluttautumismahdollisuuksia: Erilaisten alustojen kautta voi opiskella kotoa käsin vaikka työn ohessa.

Lue lisää Wikipediasta, mikä on digitalisaatio.

Usein kysyttyä

Mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan?

Digitalisaatio tarkoittaa lisääntyvää tietotekniikan hyödyntämistä. Digitalisaatio on kokonaisvaltainen tekijä yhteiskunnan ja liike-elämän kehityksessä sekä ihmisten toiminnassa, ajattelussa ja kokemisessa. Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa ajankohtaisesti koskettava ilmiö.

Mitä digitalisaatio mahdollistaa työelämässä?

Tietotekniikka ja digitalisaatio mahdollistaa ajantasaisen tiedonkulun ihmisten välillä. Digitalisaatioon liittyvät uudet teknologiat, erityisesti tekoälyyn ja robotiikkaan perustuvat ratkaisut parhaimmillaan vapauttavat ihmistyövoimaa tehtäviin, joissa digitalisaatiomahdollisuudet ovat vähäisemmät.

Mikä on digitaalinen palvelu?

Digitaalisia palveluja ovat esimerkiksi mobiilisovellukset, verkkopalvelut ja erilaiset verkkoliiketoiminnan ja sähköisen asioinnin ratkaisut. Digitaaliset palvelut tarjoavat muun muassa tietoa, viihdettä, palveluita ja yhteisöllisyyttä.

Mikä on digimurros?

Digimurros on kokonaisvaltainen, koko yhteiskuntaa lähes kaikilla osa-alueilla koskettava muutostila. Uudet teknologiat ja rakenteelliset muutokset tuotteissa ja palveluissa liittyvät digimurrokseen. Digimurroksessa siirrytään palveluyhteiskunnasta itsepalveluyhteiskuntaan.

Mikä on digitaalinen liiketoiminta?

Digitaalinen liiketoiminta on uusien arvoketjujen ja kaupan tekoa helpottavien liiketoimintamahdollisuuksien luomista. Digitaalisessa liiketoiminnassa käytetään teknologiaa tuomaan lisäarvoa yrityksen ydintoimintaa tukeviin ominaisuuksiin, liiketoimintamalleihin ja asiakaskokemuksiin.

Lähteitä:

Opinnäytetyö, Karelia-ammattikorkeakoulu: Digitalisaatio muuttaa tulevaisuuden https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124376/Merilainen_Heidi_2017_04_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Opinnäytetyö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Digitalisaation tuottamat hyödyt pienyrityksille https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135569/Koskinen_Robert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto: Digitalisaation vaikutus yritysten markkinointiin https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73183/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202012157130.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kantar TNS https://www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-maara-2018

Digibarometri 2021 https://www.etla.fi/julkaisut/digibarometri-2021-vuosikymmen-verkkokauppaa-ja-alustataloutta/

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts