Mitä metatrendit ovat ja miksi ne aina nousee

Mitä megatrendit ovat?

Megatrendit ovat aina läsnä ja vaikuttavat toimintaamme. Megatrendien tuntemus voi auttaa meitä kiinnittämään huomiota omien yhteisöjemme kehityksen kannalta merkityksellisiin asioihin, asioiden välisiin suhteisiin ja vaikuttamisen paikkoihin.

Megatrendi määritelmä

Mitä metatrendit ovat? Megatrendi käsitteenä tarkoittaa yksittäistä tai useista, toisiinsa kytkeytyvistä ilmiöistä koostuvaa yleistä kehityssuuntaa tai laajaa muutosten kaarta, joka tapahtuu kautta maailman. Megatrendit määrittävät hallitsevasti tulevaisuuden suuntaa tai kokonaislaatua.

Megatrendi on makrotason ilmiö. Sillä odotetaan olevan yhteiskunnassa suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Toisin sanoen megatrendit ovat globaalien ilmiöiden tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia. Niillä on selkeä kehityssuunta, jonka joiden uskotaan jatkuvan samansuuntaisena myös tulevaisuudessa.

Megatrendit liikkeessä

Megatrendit muuttuvat tai keskeytyvät harvoin ja niiden loppuminen vie pitkän ajan.

Monet tutkijat, instituutiot ja konsultit päivittävät usein näkemyksiään megatrendeistä ja niiden vaikutuksista. Tulevaisuustalo Sitra on Suomessa keskeinen taho, joka julkaisee vuosittain listauksen megatrendeistä, jotka vaikuttavat yhteiskuntiin.

Yksittäistä megatrendiä olennaisempaa on kuitenkin ymmärtää, mihin laajempaan kokonaisuuteen se liittyy, ja miten se linkittyy muihin vallalla oleviin trendeihin. 

Megatrendit ja niiden hyödyt yritykselle

Megatrendien hyödyt yritykselle näyttäytyvät parhaiten skenaariotyössä ja visioinnissa.

Yritysten on jatkuvasti kehityttävä toimintaympäristönsä muutoksen mukana. Tämä on bisneksessä mukana pysymisen elinehto.

Megatrendejä ymmärtämällä on mahdollista valmistautua tulevaisuuden muutoksiin etukäteen.

2020-luvun megatrendit Tulevaisuustalo Sitran mukaan:

 • Ekologisen jälleenrakennuksen kiire
 • Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen
 • Verkostomaisen vallan voimistuminen
 • Teknologian sulautuminen kaikkeen
 • Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Tämän hetken megatrendejä ovat myös:

 • Kaupungistuminen
 • Väestön kasvu
 • Kulutuksen lisääntyminen
 • Varallisuuden kasvu
Mikä on megatrendi

Megatrendit ja markkinointi

Miten megatrendit vaikuttavat markkinoinnin trendeihin?

Megatrendit ovat suuria rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat laajasti kuluttajien arkeen ja käyttäytymisen muutoksiin sekä yritysten liiketoiminnan painopisteisiin ja kehittämiseen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus luo perustan yrityksen liiketoiminnan tulevaisuudelle. Kuluttajat vaativat yrityksiltä yhä voimakkaammin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Myös ilmastosäädökset ja -lait, yritysten sidosryhmät, alihankkijat ja kumppanit vaativat yrityksiltä näiden vastuullisuuslupausten mukaisia tekoja.

Lisääntyvä monimuotoistuminen

Väestö muuttuu koko ajan entistä monimuotoisemmaksi niin taustoiltaan ja mahdollisuuksiltaan kuin tavoiltaankin. Suomalaisia ei voi enää lokeroida yhteen ryhmään.

Kaikissa länsimaissa väestö ikääntyy. Aiemmin lähinnä alle 55-vuotiaat olivat kiinnostavia kuluttajina. Nykyään yli 60-vuotiaalla on kulutettavanaan rahaa huomattavasti runsaammin kuin nuoremmilla sukupolvilla. Tämä tuo kasvavia mahdollisuuksia yrityksille.

Globaalilla tasolla maahanmuutto lisääntyy ja Z-sukupolvi määrittää kuluttamista uudelleen.

Arkipäiväistyvä teknologia

Teknologia vaikuttaa arkipäivässä niin toimintatapoihin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin. Dataa kerätään entistä enemmän, ja sitä pystytään hyödyntämään paremmin. Algoritmien merkitys nousee ja tekoälysovellukset läpäisevät yhteiskunnan.

Mitä enemmän ihmiset asioivat verkossa, sitä korkeammat odotukset he muodostavat verkkopalveluille.

Toisaalta digitaalisen osaamisen tasossa ja digitaalisten laitteiden käytön mahdollisuuksissa on suuria eroja eri ikä- ja ihmisryhmien välillä.

Keskiössä asiakaskokemus

Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä yritysten ja asiakkaiden välillä vähentyy enenevästi, kun teknologian määrää nousee. Yrityksille tämä tuo haasteeksi ratkaista, kuinka henkilökohtaisuuden saa sisällytettyä osaksi digitaalista asiakaskokemusta.

Asiakaskokemusta ei voi jättää huomioimatta, sillä kuluttajat käyttävät kasvavassa määrin rahaa palveluihin ja elämyksiin.

Hyvinvoinnin priorisointi

Kuluttajat priorisoivat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Enää ei puhuta niinkään terveydestä vaan nimenomaan hyvinvoinnista. Hyvinvointi on käsitteenä kokonaisvaltaisempi.

Stressaantuneisuus ja kuormittuneisuus leimaavat nykyajan ihmisiä. Stressin lievittämiseen etsitäänkin ratkaisuja esimerkiksi ravintoon ja uneen satsaamalla. Tämän odotetaan näyttäytyvät myös ostokäyttäytymisessä.

Työelämän murros

Työelämän murros on jo nähtävissä. Päättäviin asemiin siirtyessään uudet sukupolvet tuovat mukanaan myös omat käsityksensä työelämästä.

Yritykset voivat valmistautua ennakolta ja suunnitella jo tulevaisuuden ratkaisujaan, jossa työntekijöiden hyvinvointi on yhtä tärkeässä roolissa kuin kovat liiketoiminnan tavoitteet.

Yrityksen arvot, missio ja ekologinen jalanjälki kasvattavat merkitystään. Työnantaja valitaan yhä herkemmin arvojen perusteella. Mikäli yritys haluaa joukkoonsa kovimmat osaajat, tämä tulee ottaa huomioon.

Etä- ja hybridityö tulevat jäämään osaksi työkulttuuria ja muuttamaan työntekoa joustavampaan suuntaan.

Vastuullisuus, hyvinvointi ja asiakaskokemus korostuvat myös tulevaisuuden kuluttajatrendeissä

Vastuullisuus tulee edelleen olemaan yhä useamman yrityksen normi. Kuluttajat vaativat eettisyyttä ja tasa-arvoa. He haluavat ostaa sellaisia asioita ja brändejä, joihin he aidosti uskovat.

Näin ollen brändiaktivismi ei ole nopeasti ohimenevä trendi. Tämä on pienemmänkin brändin hyvä tiedostaa.  

Hyvinvoinnista puhutaan nykyään kaikilla toimialoilla. Myös elämysten hakeminen on koko ajan merkittävämmässä osassa kuluttajien ostopäätöksissä.

Myös liian nopeatempoiseen elämäntyyliin halutaan ottaa etäisyyttä ja välttää liiallista kuluttamista. Hitaampi ja minimalistisempi elämäntapa on noussut omaksi trendikseen.

Teknologian kehitys megatrendinä

Megatrendeistä ylivoimaisesti suurin ja tärkein on teknologia ja sen kehitys. Se on käsitteenä niin laaja, että siihen itsessään mahtuu useampia alamegatrendejä.

Tekoäly

Tekoäly listataan useissa raporteissa teknologian megatrendien ykköseksi. Se on käytössä useissa arjen sovelluksissa, ohjelmistokehityksessä, lääkekehityksessä ja sulautetuissa järjestelmissä.

Kohdennetut suositukset, koneille puhuminen, itseajavat autot ja muut tekoälysovellukset tulevat yleisemmiksi. Tekoäly tulee läpäisemään yhteiskunnan samaan tapaan kuin internet.

Algoritmien yhä suuremman päätäntävallan kääntöpuolena on huoli ja kysymykset läpinäkyvyydestä ja vastuusta sekä käytetyn tiedon vinoumista.

Robotisaatio

Trendinä robotisaatio liittyy kiinteästi keinoälyn kehitykseen ja työtehtävien automatisoitumiseen. Asiantuntijatyön kohdalla on luontevampaa puhua algoritmisoitumisesta kuin robotisaatiosta.

Robotiikan kehityksen vaikutukset työtehtäviin ja työn sisältöön vaihtelevat ammattialoittain. Robotisaatio hävittää joitakin perinteisiä työtehtäviä, mutta teknologian kehittyminen megatrendinä myös synnyttää uutta työtä.

Ihmisten ja robottien välinen yhteistyö lisääntyy tulevaisuudessa. Tämä edellyttää aktiivisen, koko työuralle jakautuvan oppimisen huomioimista yrityksiltä

Vihreä energia megatrendinä

Vihreällä energialla tarkoitetaan vähän tai ei lainkaan saastuttavilla, uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä tai lämpöä.

Kaikki vihreä energia ei kuitenkaan ole yhtä vihreää. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon kestävyyskriteerejä on otettu huomioon energian tuottamisessa.

Vihreisiin energiamuotoihin luetaan yleensä tuuli-, aurinko-, vesi- ja biovoima, maa- ja kaukolämpö sekä joskus myös jätteiden poltto.

Vihreä siirtymä

Meneillään oleva vihreä siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vaikuttaa megatrendinä esimerkiksi sijoittamiseen. Megatrendin tunnistaminen mahdollistaa sen huomioimisen sijoituspäätöksissä, mikä voi osaltaan vauhdittaa itse megatrendin toteutumista.

Eurooppa tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Megatrendit Suomessa

Teknologiaa kehitetään nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Eri tieteenaloilla tapahtuva teknologian kehitys muuttaa voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa, yrityselämää ja elämäntapaa.

Suurta kertaluonteista murrosta tuskin tullaan näkemään. Teknologia pikemminkin tunkeutuu hiljalleen ihmiselämän kaikille osa-alueille työnteosta vapaa-aikaan.

Teknologian kehityksellä on vaikutuksia yhteiskuntaan, opiskeluun, työhön, talouteen ja ihmiselämään. Tämän ymmärtämistä tulisikin Suomessa painottaa yhtenä peruskansalaistaitona medialuku- ja kyberturvallisuustaitojen lisäksi.

Suomen tekoälyvalmiudet

Suomen tekoälyvalmiudet ovat huippuluokkaa ja tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on kasvussa.

Suomella on hyvät lähtökohdat tekoälyn hyödyntämiseen. Suomi on herättänyt paljon mielenkiintoa tekoälyn mallimaana. Työntekijöiden ja kuluttajien korkea koulutustaso ja teknologinen osaaminen antavat hyvät eväät tekoälyn hyödyntämiseen.

Suomen tekoälyn tiekartan 4 toisiaan kiihdyttävää positiivista kehää:

 1. Vastuullisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu
 2. Esimerkit ja samaistuttavat tarinat
 3. Monimuotoinen ekosysteemi
 4. Organisaatioiden kyvykkyydet

Robotiikka Suomessa

Robotiikka ja automatiikka nostavat työn tuottavuutta, uudistavat perinteisiä aloja ja yrityksiä sekä mahdollistavat yrityksille uusia aloja. Niiden odotetaan nostavan kansantuotetta kuusi prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Robotisaation lisäksi automaatio vaikuttaa jokaisen suomalaisen työtehtävien sisältöön. Useita asiantuntijatehtäviä voi ainakin osittain automatisoida.

Suomessa robotiikkaa ja automaatiota on pitkään sovellettu teollisuuden tuotannossa, kuluttajatuotteissa, terveydenhoidossa, työkoneissa ja liikenteessä.

Lupaavia kehitys- ja soveltamisalueita Suomessa ovat esimerkiksi autonomisen liikenteen kehitys niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Lue lisää siitä mitä metatrendit ovat Sitran julkaisusta

Usein kysyttyä

Mikä on trendi?

Trendin määritelmiä ovat kehityssuunta, taipumus ja suuntaus. Tilastotieteessä trendit nähdään pitkän aikavälin muutoksina.

Mitä megatrendit ovat?

Megatrendit ovat laajoja, rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat laajasti kuluttajien ja yritysten toimintaan ja käyttäytymiseen. Megatrendit ennakoivat ja ennustavat, mihin suuntaan maailma on menossa.

Mistä trendit tulevat?

Trendit kehittyvät tietyn kaavan mukaan ja saavat yleensä alkunsa jonkinlaisesta heikosta signaalista, joka muuttuu pikkuhiljaa trendiksi. Trendit ovat ajasta riippuvaisia. Niiden sanotaankin olevan aikakautensa lapsia.

Lähteitä muun muassa: https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts