Markkinatutkimusten tekeminen

Mikä markkinatutkimus on ja miten sitä käytetään perustellumpien päätösten tekemiseen?

Onko sinulla loistava tuoteidea, mutta et tiedä, menestyykö se markkinoilla? Oletko utelias siitä, mitä kilpailijasi tekevät? Vai haluatko oppia lisää asiakkaidesi ostokäyttäytymisestä? Jos näin on, markkinatutkimus on sinua varten! Markkinatutkimus auttaa tekemään parempia päätöksiä, sillä sen avulla saat selkeän käsityksen nykyisestä markkinatilanteesta, siitä, mitä asiakkaat haluavat ja miten kilpailijasi toimivat. Tässä blogikirjoituksessa keskustelemme siitä, mitä markkinatutkimus on ja miksi se on niin tärkeä työkalu yrityksille. Tarkastelemme myös esimerkkejä siitä, miten markkinatutkimusta on käytetty menestyksekkäiden markkinointikampanjoiden toteuttamisessa.

Mikä on markkinatutkimus ja miksi se on tärkeää?

Markkinatutkimus on prosessi, jossa kerätään tietoa kuluttajien tarpeista ja mieltymyksistä. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä tuotteita tai palveluja asiakkaat etsivät ja kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan niistä. Lisäksi markkinatutkimus voi antaa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja tulevista trendeistä. Ymmärtämällä näitä tekijöitä yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä tuotekehityksestä, hinnoittelusta ja markkinoinnista. Markkinatutkimus on tärkeää, koska se auttaa yrityksiä menestymään ymmärtämällä asiakkaidensa tarpeita.

Miten tehdä markkinointitutkmus [VIDEO]

Mikä on markkinatutkimus?

Markkinatutkimuksen eri tyypit ja miten ne eroavat toisistaan

Markkinatutkimuksen tekemiseen on olemassa muutamia eri tapoja, joilla kullakin on omat etunsa ja haittapuolensa, käymme niistä kahta läpi.

Kyselytutkimus

Yksi suosittu menetelmä on kyselytutkimus, joka voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti, puhelimitse tai verkossa. Kyselytutkimusten avulla voit kerätä yksityiskohtaista tietoa suurelta joukolta ihmisiä suhteellisen nopeasti ja edullisesti. Kyselytutkimuksessa käytetään valmiita kysymyksiä ja kysytään jokaiselta samalla tavalla. Kyselytutkimuksessa on tärkeää varmistaa että otoskoko on riittävän suuri ja edustavaa koko väestöä. Yksi suosittu kyselyiden tekemiseen tarkoitetty ohjelma on Surveymonkey.

Haastattelututkimus

Haastattelututkimuksen avulla tutkijat voivat saada kuluttajilta ensikäden tietoa ja näkemyksiä. Haastattelun tekemiseen on monia eri tapoja, ja käytettävä lähestymistapa riippuu tutkimuksen tavoitteista. Joissakin tapauksissa haastattelut voidaan tehdä henkilökohtaisesti, kun taas toisissa tapauksissa ne voidaan tehdä puhelimitse tai verkossa. Muodosta riippumatta haastattelut tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden esittää jatkokysymyksiä ja kerätä tietoja, joita voidaan käyttää tietoon perustuvien päätösten tekemiseen tuotteesta tai palvelusta.

Fokusryhmät

Toinen yleinen menetelmä ovat fokusryhmät (eng.focus group), joissa pieni joukko ihmisiä kootaan yhteen keskustelemaan perusteellisemmin jostakin aiheesta. Fokusryhmät voivat antaa arvokasta tietoa kuluttajien ajatuksista ja käyttäytymisestä, mutta ne ovat usein kalliimpia ja aikaa vievämpiä kuin kyselytutkimukset. Tutkijat voivat myös havainnoida kuluttajia suoraan ja nähdä, miten he ovat vuorovaikutuksessa tuotteiden ja palvelujen kanssa todellisessa maailmassa. Tämäntyyppinen tutkimus voi olla hyvin kallista ja aikaa vievää, mutta sen avulla voidaan saada arvokkaita tietoja, joita olisi vaikea saada muilla menetelmillä.

Mitä eroa on markkina-analyysillä ja markkinatutkimuksella?

Markkinoinnissa käytetään usein kahta keskeistä termiä: markkina-analyysi ja markkinatutkimus. Vaikka nämä kaksi käsitettä liittyvät läheisesti toisiinsa, ne viittaavat eri asioihin.

Markkina-analyysi

Markkina-analyysissä on kyse markkinoiden nykytilan ymmärtämisestä. Siihen kuuluu esimerkiksi trendien analysointi, kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen sekä mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen.

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksessa taas on kyse tietojen keräämisestä. Tähän voi sisältyä kyselytutkimusten, haastattelujen ja fokusryhmien tekeminen. Kun tiedot on kerätty, niitä voidaan analysoida, jotta saadaan tietoa markkinoista.

Lyhyesti sanottuna markkina-analyysissä on siis kyse enemmän markkinoiden ymmärtämisestä, kun taas markkinatutkimuksessa on kyse enemmän markkinoita koskevien tietojen keräämisestä.

Markkinatutkimuksen eri teoreettiset mallit – termien selitykset

Ensisijainen markkinatutkimus – primäärimarkkinatutkimus

Ensisijainen eli primäärimarkkinatutkimus tarkoittaa, että markkinatutkijat keräävät tietoa suoraan potentiaalisislta asiakkailta ja ensimmäistä kertaa tietystä kysymyksestä. Ensisijainen markkinatutkimus voi olla monenlaista, mutta joitakin yleisiä menetelmiä ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi. Primääritutkimuksen ydin on, että tämäntyyppinen markkinatutkimus on “keskitetty”, tiedonkeruu ja -analyysi tehdään tietyn aiheen tai ongelman ympärillä ja kaikki keskittyy vastausten saamiseen.

Yksi primäärimarkkinatutkimuksen tärkeimmistä eduista on se, että kerätty data tulee “ensimmäisestä kädestä” ja perustuu juuri kysymykseen. Lisäksi ensisijainen markkinatutkimus voidaan mukauttaa tarkasti organisaatioiden tai yritysten yksilöllisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin, jotka eivät ole riippuvaisia ​​olemassa olevan tiedon saatavuudesta. Lisäksi primäärimarkkinatutkimus tarjoaa mahdollisuuden hallita tapaa, jolla tietoja kerätään ja käytetään.

Toissijainen markkinatutkimus – sekundäärimarkkinatutkimus

Toissijainen markkinatutkimus, jota kutsutaan myös “pöytätutkimukseksi” on tutkimusmenetelmä, jossa olemassa olevaa dataa käytetään oman markkinatutkimuksesi tarkoituksiin. Nämä tiedot on koottu kolmansien osapuolien lähteistä, esimerkiksi olemassa olevasta tutkimusaineistosta, diplomityöstä tai verkkosivuilta.

On myös yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet keräämään dataa jälkimarkkinatutkimusta varten ja asettamaan sen saataville maksua vastaan. Desk-tutkimus voi olla primääritutkimusta kustannustehokkaampaa, koska se käyttää olemassa olevaa dataa. Tutkimustyötä, aineiston kokoamiseen ja yhdistämiseen liittyvää työtä ei kuitenkaan pidä aliarvioida, koska niiden on viime kädessä liityttävä mielekkäällä tavalla toisiinsa.

Kvantitatiivinen eli määrällinen markkinatutkimus

Kvantitatiivinen markkinatutkimus määritellään kvantitatiivisen tiedon systemaattiseksi keräämiseksi ja analysoimiseksi tiedon hankkimiseksi selkeästi määritellystä aiheesta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kerätään standardoitua tietoa (dataa), jonka tulokset esitetään numeroiden muodossa, mikä tarkoittaa, että ne voidaan “kvantitoida”.

Kvantitatiivinen markkinatutkimus sisältää suurempia otoksia (vastaajia, kyselyyn osallistujia), koska useammat ihmiset tarkoittavat enemmän dataa. Ja enemmän dataa tarkoittaa tarkempia tuloksia. Kvantitatiivinen markkinatutkimus tehdään standardoiduilla kyselylomakkeilla, joissa on pääosin suljettuja kysymyksiä, joihin vastausvaihtoehdot on jo annettu.

Kvalitatiivinen eli laadullinen markkinatutkimus

Kvantitatiivisesta markkinatutkimuksesta poiketen laadullinen markkinatutkimus on avoimiin kysymyksiin (keskusteluun) perustuva tutkimusmenetelmä, jossa dataa kerätään dialogimenetelmien avulla. Kyselyyn osallistuneilta kysytään kysymyksiä ilman vastausta, mikä tarkoittaa, että kerätyt vastaukset eivät ole olennaisesti mitattavissa.

Uusia tekoälyyn perustuvia semanttisia teksti- ja kielianalyysejä voidaan kuitenkin käyttää myös laadullisten vastausten luokittelussa, kategorisoinnissa ja konnotaatiossa. Käsittelemme tätä myöhemmin tässä tekstissä. Laadullinen markkinatutkimus perustuu pääosin menetelmiin, kuten fokusryhmiin, syvähaastatteluihin, elämäntapakylpyyn, kotivideoihin, päiväkirjoihin, havainnointiin, tallennusfoorumiin ja yhteisön panoksiin tai projektiivisiin tekniikoihin.

Mobiilimarkkinoiden tutkimus

Mobiilimarkkinatutkimus tarkoittaa pohjimmiltaan tiedon keräämistä mobiililaitteiden kautta tiedon hankkimiseksi kuluttaja- ja markkinatutkimuksen yhteydessä. Klassisen tiedonkeruumenetelmän mobiilikyselylomakkeilla (online-kyselylomakkeet) lisäksi tarjolla on myös muita mobiilimarkkinatutkimuksen vaihtoehtoja ja menetelmiä, kuten mobiilipäiväkirjatutkimukset, ultralyhyet kyselyt, joihin voidaan vastata sormenpäällä. Ja suosittu, ns. hetken kysely, kyselymuoto, jota käytetään välittömästi osto- tai kulutuskokemuksen jälkeen. Täällä asiakkaat vastaavat kyselysovelluksen avulla antamalla suoran kuvan siitä, mitä älypuhelimellaan tapahtuu.

Verkkomarkkina eli online markkinatutkimus

Verkkomarkkinatutkimuksella tarkoitetaan verkkomedian eli Internetin avulla tehtävää markkinatutkimusta, ei, kuten usein väärin oletetaan, itse Internetin tutkimusta, vaikka näin voi tietysti ollakin. Verkkomarkkinatutkimuksessa Internetiä käytetään tutkimuksen ”työkaluna”. Online-markkinatutkimuksen edut ovat ensisijaisesti toteutuksen kustannustehokkuus ja mobiililaitteiden lähes yleinen saatavuus läntisissä teollisuusmaissa.

Jälkimmäisessä esimerkissä, eli käytettäessä mobiililaitteita markkinatutkimusten yhteydessä, puhutaan yleisesti mobiilimarkkinatutkimuksesta. Todennäköisesti tunnetuin online-markkinatutkimuksen muoto on klassinen online-kysely, jossa käytetään online-kyselylomaketta. Mutta verkkomarkkinatutkimus menee paljon pidemmälle kuin klassinen verkkokysely. Esimerkiksi fokusryhmäkeskustelut käydään nyt verkossa. Myös laadullisen ja kvantitatiivisen tiedon hankinta tutkimusyhteisön avulla voidaan kohdentaa verkkomarkkinatutkimukseen.

Miksi yritykset tekevät markkinatutkimuksia?

Markkinatutkimuksen avulla yritys voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteista, palveluista ja markkinointistrategioista. Alla 5 syytä miksi yritykset tekevät markkinatutkimuksia:

01.Yritykset voivat kehittää uusia tuotteita markkinatutkimuksen avulla

Yrityksen markkinointiosaston tehtävänä on tunnistaa kohdemarkkinat ja ymmärtää, mitä kuluttajat näillä markkinoilla haluavat ja tarvitsevat. Markkinointitutkimus on työkalu, jonka avulla markkinointiosastot voivat kerätä ja analysoida tietoja kuluttajista. Markkinointitutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kuluttajaa paremmin.

Yksi tapa, jolla yritykset käyttävät markkinointitutkimusta uusien liikeideoiden löytämiseksi, on kysyä kuluttajilta heidän tyydyttämättömiä tarpeitaan ja toiveitaan. Esimerkiksi pyykinpesuainetta valmistava yritys voi tehdä kuluttajille kyselyn, jossa kysytään heidän pyykinpesutottumuksistaan. Yritys saattaa huomata, että monet kuluttajat haluaisivat pyykinpesuaineen, joka poistaa tahrat tehokkaammin. Tätä tietoa voitaisiin käyttää sellaisen uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, joka vastaa tähän tarpeeseen.

Toinen tapa, jolla yritykset käyttävät markkinointitutkimusta uusien liikeideoiden löytämiseksi, on trendienja megatrendien analysointi. Yritykset seuraavat kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ajan mittaan ja etsivät muutoksia siinä, mitä ihmiset ostavat, milloin he ostavat sitä ja kuinka paljon he ovat valmiita käyttämään rahaa. Esimerkiksi talvitakkeja myyvä yritys saattaa huomata, että yhä useammat ihmiset alkavat ostaa lämpimiä takkeja kevät- ja kesäkuukausina. Tämä voisi olla tilaisuus kehittää uusi kausitakkimallisto, joka on kevyempi ja miellyttävämpi lämpimällä säällä käytettäväksi.

02.Yritykset voivat seurata kulutustottumusten muutoksia markkinointitutkimuksen avulla.

Markkinointitutkimus on olennainen väline yrityksille, jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä. Seuraamalla kuluttajatottumusten muutoksia yritykset voivat mukauttaa tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan kohdemarkkinoiden tarpeita. Lisäksi markkinointitutkimus voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ymmärtämään, miten ne voivat paremmin tavoittaa kohderyhmänsä. Markkinointitutkimusta varten voidaan kerätä tietoja monin eri tavoin, kuten kyselytutkimuksilla, kohderyhmillä ja asiakashaastatteluilla. Kun tiedot on kerätty, niitä voidaan analysoida trendien tunnistamiseksi ja käyttökelpoisten oivallusten kehittämiseksi. Tekemällä säännöllisesti markkinointitutkimuksia yritykset voivat varmistaa, että ne ovat aina ajan tasalla kuluttajakäyttäytymisen viimeisimmistä muutoksista.

03.Miten markkinointitutkimus voi auttaa tunnistamaan asiakaspalvelun kipukohtia?

Hyvä asiakaspalvelu on avain menestyvään liiketoimintaan, mutta ongelmakohtia voi olla vaikea tunnistaa. Markkinointitutkimus voi olla arvokas väline asiakaspalvelun kipupisteiden paljastamisessa. Markkinointitutkimus voi kyselytutkimusten, haastattelujen ja kohderyhmien avulla auttaa tunnistamaan alueet, joilla asiakkaat tuntevat turhautumista tai tyytymättömyyttä. Lisäksi markkinointitutkimus voi antaa tietoa siitä, miten asiakkaat voidaan parhaiten tavoittaa ja palvella. Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja huolenaiheita yritykset voivat mukauttaa asiakaspalvelukäytäntöjään vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Markkinointitutkimus on näin ollen korvaamaton työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat tarjota erinomaista asiakaspalvelua. Esimerkiksi jossain maissa chatbotit eivät toimi lainkaan asiakaspalvelun välineinä, joten näillä markkinoilla ei kannata panostaa välttämättä vielä chatbotin käyttöönottoon. Lyhyesti sanottuna markkinointitutkimus on olennainen väline, jolla varmistetaan, että yritykset tarjoavat parasta mahdollista asiakaspalvelua.

04.Markkinointitoimenpiteiden tarkastelu uudelle markkinalle. 

Kuten sanonta kuuluu, tieto on valtaa. Ja missään muuallakaan se ei ole niin totta kuin markkinoinnin maailmassa. Jotta markkinointikampanjat olisivat todella tehokkaita, niiden on perustuttava kohdemarkkinoiden syvälliseen tuntemukseen. Keitä he ovat? Mitä he haluavat? Mitä he tarvitsevat? Miten heidät voidaan tavoittaa? Nämä ovat vain joitakin niistä kysymyksistä, joihin markkinatutkimus voi auttaa vastaamaan. Ottamalla aikaa markkinatutkimuksen tekemiseen yritykset voivat saada arvokasta tietoa, jonka avulla ne voivat hienosäätää markkinointitoimiaan ja saada parhaan mahdollisen hyödyn rahoilleen. Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla markkinatutkimus ja siihen liittyvä kilpailja-analyysi ovat tärkeitä työkaluja yrityksille, jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä.

05.Kilpailutilanteen ja kilpailijoiden seurantaa markkinoilla. 

Markkinatutkimus on korvaamaton väline kilpailutilanteen seurannassa ja kilpailijoiden tarkkailussa. Tekemällä säännöllisiä tutkimuksia yritykset voivat seurata muutoksia asiakastyytyväisyydessä, brändiuskollisuudessa ja ostokäyttäytymisessä. Näiden tietojen avulla voidaan tunnistaa alueet, joilla kilpailu on vahvempaa, ja tehdä tarvittavat muutokset. Lisäksi analysoimalla sosiaalisen median keskusteluja ja verkkoarvosteluja yritykset voivat saada paremman käsityksen siitä, miten asiakkaat kokevat heidän tuotteensa ja palvelunsa suhteessa kilpailijoidensa tuotteisiin ja palveluihin. Tällainen kilpailija-analyysi voi auttaa yrityksiä tekemään strategisia päätöksiä hinnoittelusta, tuotekehityksestä ja markkinoinnista. Nykypäivän nopeasti muuttuvilla markkinoilla markkinatutkimus on olennaisen tärkeää, jotta pysytään askeleen edellä kilpailijoita.

06.Auttaa välttämään sudenkuopat

Markkinatutkimus voi myös auttaa yrityksiä välttämään mahdolliset sudenkuopat. Ymmärtämällä kilpailutilannetta ja kuluttajien mieltymyksiä yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hinnoittelusta, tuotekehityksestä ja markkinointistrategiasta.

Minkälaisissa tilanteissa markkinatutkimuksesta on hyötyä?

Yritystä perustettaessa markkinatutkimus on olennaisen tärkeää, jotta ymmärrät, kuka on yrityksesi ostajapersoona ja laajemmat asiakassegmentit, mitä tarpeita ja toiveita heillä on ja miten heidät voi tavoittaa. Tähän prosessiin voi sisältyä kyselytutkimuksia, kohderyhmiä ja haastatteluja, joilla kerätään tietoa kohdemarkkinoista. Markkinatutkimuksesta voi olla apua myös silloin, kun lanseerataan uusi tuote tai palvelu. Kun ymmärrät kohdemarkkinoidesi tällä hetkellä tyydyttämättömät tarpeet, voit kehittää tuotteen tai palvelun, joka vastaa näihin tarpeisiin ja täyttää markkinapuutteen. Lisäksi markkinatutkimus voi auttaa sinua ymmärtämään, mikä hinnoittelupiste on todennäköisesti menestyksekkäin kohdemarkkinoillasi. Markkinatutkimus on arvokas väline, joka voi auttaa yrityksiä menestymään ymmärtämällä asiakkaitaan ja markkinoita.

Esimerkkejä siitä, miten markkinatutkimusta on käytetty markkinointikampanjoiden parantamiseen

Jokainen onnistunut markkinointikampanja alkaa hyvällä markkinatutkimuksella. Kun ymmärrät, kuka on kohdeyleisösi ja mitä he haluavat, voit luoda viestejä ja markinointimateriaalia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Hyvä markkinatutkimus voi myös auttaa sinua ymmärtämään, mitkä ovat parhaat kanavat kohdeyleisösi tavoittamiseen ja mihin vuorokauden- tai vuoden aikoihin he todennäköisimmin ottavat viestisi vastaan. Lyhyesti sanottuna markkinatutkimus on olennaisen tärkeää kaikille yrityksille, jotka haluavat luoda onnistuneen markkinointikampanjan.

On monia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat käyttäneet markkinatutkimusta markkinointikampanjoidensa parantamiseen. Yksi kuuluisa esimerkki on Coca-Cola, joka käytti markkinatutkimusta 1900-luvun alussa ymmärtääkseen, miten ihmiset eri puolilla maailmaa kuluttavat heidän tuotteitaan. Tämän ansiosta Coca-Cola pystyi räätälöimään markkinointiviestinsä tietyille maantieteellisille alueille, mikä lisäsi myyntiä ja vahvisti sen asemaa maailmanlaajuisena tuotemerkkinä. Viime aikoina Niken ja Applen kaltaiset yritykset ovat käyttäneet kehittyneitä markkinatutkimustekniikoita, kuten sosiaalisen median kanavien analyysejä, ymmärtääkseen, mitä kuluttajat sanovat heidän tuotemerkeistään. Näin ne ovat voineet nopeasti mukauttaa markkinointistrategiansa vastaamaan yleisen mielipiteen muutoksia.

Mitä dataa markkinatutkimuksessa tarkastellaan?

Markkinatutkimusta tehdessään yritykset, jotka haluavat saada käsityksen kohdemarkkinoistaan, tarkastelevat erilaisia tietokokonaisuuksia. Nämä tiedot voidaan kerätä primaari- tai sekundaaritutkimusmenetelmillä. Yleensä markkinatutkijat tarkastelevat demografisia tietoja, kuten ikää, sukupuolta, tulotasoa, koulutustasoa ja sijaintia. Lisäksi he voivat tarkastella myös psykografisia tietoja, kuten elämäntapavalintoja ja persoonallisuuden piirteitä. Ottamalla markkinatutkimukseen kokonaisvaltaisen lähestymistavan yritykset voivat saada syvällisen käsityksen kohderyhmänsä tarpeista ja toiveista. Potentiaalisten asiakkaiden luokittelua eri ryhmiin kutsutaan segmentoinniksi. Tämän asiakasryhmiin lajittelun avulla ne voivat tehdä parempia markkinointi- ja tuotekehityspäätöksiä, jotka todennäköisemmin vastaavat kuluttajien tarpeita.

Miten markkinatutkimusta tehdään ja millaista dataa markkinatutkimuksessa tarkastellaan?

Markkinatutkimus kannattaa tehdä yrityksen omista lähtökohdista, eli tarpeeseen perustuen. Markkinatutkimuksessa kerättävä data voi olla esimerkiksi:

  1. Primääristä tietoa, eli ensisijaista tietoa jota saadaan kyselytutkimuksen, haastattelujen ja fokusryhmien avulla. Tähän ryhmään kuuluvat myös yrityksen asiakkaista keräämät tiedot sekä markkinoinnin data jota kerätään eri analytikka – ohjelmilla.
  2. Sekundääristä, eli toissijaista tietoa: sekundäärinen tieto on dataa, joka perustuu julkisiin tietolähteisiin. Sekundäärisen datan lähteitä voivat olla mm. alakohtaiset tutkimukset, tutkimuslaitosten raportit, valtion tutkimukset, toimiala-tutkimukset, aikakausi- sekä päivälehdet, televisio ja radio, akateemiset tutkimukset ja lähteet, arvostelut sekä online-artikkelit ja case-esimerkit.
  3. Kvalitatiivista, eli laadullista: laadullisen tutkimuksen  avulla pyritään tunnistamaan erilaisia sävyjä, narratiiveja ja tunteita tekstin takana. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti.
  4. Kvantitatiivista, eli määrällistä: kvantitatiivinen data on lukuihin perustuvaa dataa. Kvantitatiivinen data auttaa tulkitsemaan asioita tilastojen ja numeroiden avulla. Kvantitatiivista dataa voivat olla myös kyselytutkimukset, mutta avoimen kentän vastaukset eivät kuulu kvantitatiiviseen dataan.

Usein kysyttyä

Ovatko markkinatutkimus ja markkinointitutkimus samoja asioita?

Markkinatutkimusta ja markkinointitutkimusta käytetään usein samankaltaisina, mutta ne tarkoittavat itse asiassa kahta eri asiaa. Markkinatutkimus on prosessi, jossa kerätään tietoa kuluttajista ja markkinoista parempien liiketoimintapäätösten tekemiseksi. Markkinointitutkimus taas on prosessi, jossa näitä tietoja käytetään markkinointistrategioiden luomiseen ja toteuttamiseen. Toisin sanoen markkinatutkimuksessa keskitytään tietojen keräämiseen, kun taas markkinointitutkimuksessa keskitytään käyttämään näitä tietoja tiettyjen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Molemmat prosessit ovat tärkeitä, mutta niillä on eri tarkoitukset, ja niitä olisi lähestyttävä sen mukaisesti.

Mitä markkinointitutkimus on?

Markkinointitutkimus on prosessi, jossa markkinatutkimustietoa käytetään markkinointistrategioiden luomiseen ja toteuttamiseen. Markkinointitutkimus auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan ja markkinoitaan ja tekemään päätöksiä, jotka parantavat niiden liiketoimintaa.

Miten markkinatutkimuksen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä?

Markkinatutkimus tarjoaa yrityksille tietoa asiakkaistaan ja markkinoistaan. Näiden tietojen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä markkinoinnista ja tuotekehityksestä. Ymmärtämällä kohdeyleisönsä tarpeet ja toiveet yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä, jotka todennäköisemmin vastaavat kuluttajien tarpeita.

Miten tehdä markkinointitutkimus?

Markkinointitutkimuksen tekemiseen on monia eri tapoja. Yritykset voivat käyttää kyselytutkimuksia, haastatteluja, fokusryhmiä ja analyysiohjelmia kerätäkseen tietoa asiakkaistaan ja markkinoistaan. Tämän tiedon avulla voidaan sitten tehdä parempia päätöksiä markkinoinnista ja tuotekehityksestä.

Markkinointitutkimus esimerkki – hyötyjä

Markkinointitutkimus on ratkaisevan tärkeää kaikenkokoisille yrityksille. Ymmärtämällä kuluttajien toiveita, tarpeita ja suuntauksia yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotekehityksestä, hinnoittelusta, mainonnasta ja myynninedistämisestä. Markkinointitutkimus voi myös auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin kilpailijoitaan ja löytämään uusia kasvumahdollisuuksia. Markkinointitutkimusta voidaan tehdä monin eri tavoin, kuten kyselytutkimuksilla, kohderyhmillä, haastatteluilla ja markkina-analyyseillä. On kuitenkin tärkeää valita oikea menetelmä kuhunkin erityiseen tutkimustavoitteeseen. Esimerkiksi kyselytutkimukset soveltuvat hyvin kuluttajien tietoisuuden tai käsitteen ymmärtämisen mittaamiseen, kun taas fokusryhmät soveltuvat paremmin kuluttajien asenteiden ja tunteiden tutkimiseen. Oikein tehtynä markkinointitutkimus tarjoaa korvaamattomia tietoja, jotka voivat auttaa yrityksiä menestymään.

All rights reserved

« Alkuun