Markkinointisuunnitelman ja markkinointistrategian tekeminen

Markkinointisuunnitelma | Täydellinen opas markkinoinnin suunnitteluun

Jos luet tätä, olet luultavasti tajunnut, että tarvitset markkinointisuunnitelman. Onneksi olkoon! Hyvä markkinointisuunnitelma on välttämätön kaikille yrityksille, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa. Markkinointisuunnitelman tekemiseen kannattaa uhrata hieman aikaa. Siksi olemme tässä oppaassa käyneet läpi kaikki vaiheet, joiden avulla luot myynnin ja markkinoinnin suunnitelman, jotta voit lisätä myyntiä ja saavuttaa taloudelliset tavoitteesi.

Mikä on markkinointisuunnitelma ja miksi sitä tarvitaan?

Markkinointisuunnitelma on strateginen asiakirja, jossa hahmotellaan markkinoinnin tavoitteet, strategiat ja taktiikat. Sitä voidaan käyttää tuotteen, palvelun tai tuotemerkin markkinoinnin ohjaamiseen. Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa sinua keskittämään resursseja, seurata edistymistäsi ja tehdä parempia päätöksiä siitä, mihin budjetti kannattaa kohdentaa. Se voi myös olla arvokas väline suunnitelmista tiedottamisessa kollegoille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Vaikka markkinointisuunnitelman laatimiseen ei ole olemassa yhtä ja samaa lähestymistapaa, on olemassa joitakin olennaisia elementtejä, jotka olisi sisällytettävä suunnitelmaan. Niihin kuuluvat yleiskatsaus liiketoiminnan tavoitteisiin, kohdemarkkinat, asemointistrategia ja tärkeimmät markkinointialoitteet. Kun käytät aikaa kattavan markkinointisuunnitelman laatimiseen, voit varmistaa, että markkinointitoimesi ovat linjassa liiketoimintasi tavoitteiden kanssa, ja lisätä mahdollisuuksiasi menestyä. Markkinointisuunnitelman ei tarvitse olla ylimitoitettu vaan se tulee huomioiden yrityksen resurssit ja uusien asiakkaiden tarpeen.

Miten markkinointisuunnitelma tehdään [VIDEO]

Mikä on markkinointisuunnitelma ja miten se tehdään?

Markkinointisuunnitelman rakennuspalikat

Markkinointisuunnitelmat ovat välttämättömiä kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä. Ottamalla aikaa kattavan suunnitelman laatimiseen yritykset voivat varmistaa, että ne käyttävät markkinointibudjettinsa parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttavat kohderyhmänsä. Seuraavassa käydään läpi markkinointisuunnitelman eri rakennuspalikat.

01. Lähtökohta-analyysi

Lähtökohta-analyysi on jokaisen markkinointisuunnitelman olennainen ensimmäinen vaihe. Siinä pyritään selvittämään yrityksen ja markkinan lähtötilanne. Lähtökohta-analyysin tavoitteena on ymmärtää selkeästi keitä asiakkaat ovat ja missä he ovat? Lähtökohta-analyysi sisältää yritysanalyysi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi ja ympäristöanalyysi.

Yritysanalyysi

Yritysanalyysin tavoitteena on selvittää missä tilanteessa yritys on lähtötilanteessa kokonaisuudessaan. Miten yritys toimii sisäisesti organisaation, osaamisen ja resurssien osalta. Minkälainen on talouden, markkinoinnin, tuotannon, tuotekehityksen, logistiikan ja henkilöstön tilanne sillä hetkellä. Onko puutteita vai ollaanko hyvällä tasolla. Ja koska puhutaa markkinointisuunnitelmasta, niin tärkeää ymmärtää markkinoinnin tärkeät luvut.

Tutustu ensin nykyisiin myyntilukuihin. Kuinka monta uutta asiakasta hankitaan kuukausittain? Kuinka hyvin asiakkaat sitoutuvat ja ostavat uudelleen? Mikä on keskimääräinen tilauksen arvo? Kuinka paljon kotisivulle saadaan liikennettä ja konversiota liideiksi tai kaupoiksi? Kuinka paljon on seuraajia sosiaalisen median kanavissa. Seuraavaksi arvioi brändin tunnettuus. Kuinka hyvin kohdeasiakkaasi tietävät tuotteestasi tai palvelustasi? Kuinka hyvin tuotevalikoimasi ja markkinoinnin sisällöntuotanto vastaa asiakkaiden mahdollisiin kipupisteisiin tai haasteisiin? Onko paljon vielä mahdollisuuksia jäljellä?

Kaikkien näiden tietojen keräämisen kannattaa luoda excel-taulukko, johon voi standardin omaisesti kerätä aina uudet tiedot seurankauden jälkeen. Tämän jälkeen täytyy tehdä yrityksen lähtotilanteesta johtopäätökset, jotta ymmärretään missä mennään. Seuraavaksi tutustutaan markkinatilanteeseen.

Markkina-analyysi

Markkina-analyysi on olennainen osa markkinointisuunnitelmaa. Se tarjoaa tilannekuvan nykyisestä markkinatilanteesta, ostokäyttäytymisestä, markkinamuutoksista ja auttaa tunnistamaan mahdollisuudet ja haasteet. Markkina-analyysin toteuttamiseksi yritysten on kerättävä tietoja kuluttajien demografisista tiedoista, mieltymyksistä ja kulutustottumuksista. Näitä tietoja voidaan kerätä kyselytutkimusten, kohderyhmien ja kuluttajatutkimusten avulla. Analyysissä tulee käydä läpi markkinan tilanne, koko, asiakkaat, ostokäyttäytyminen, ostopotentiaali sekä niiden muutokset edelliseen ajanjaksoon verrattuna. Hyvä työkalu markkina-analyysin tekemiseen on esimerkiksi Bostonin matriisi.

Kilpailija-analyysi

Osana markkinointisuunnitelmaa on aina tehtävä kilpailija-analyysi. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitä pahimmat kilpailijasi tekevät hyvin ja missä asioissa sinulla on mahdollisuuksia erottautua liiketoiminnastasi. Kilpailija-analyysia tehdessäsi on muutamia keskeisiä asioita, joita kannattaa tarkastella. Tunnista ensin kilpailijasi kohdemarkkinat. Tutki sitten heidän markkinointistrategiaansa ja tavoitteitaan. Mikä on kilpailjoiden lukumäärä, mitä palveluita he tarjoavat, miten markkinaosuudet jakaantuvat, mitkä ovat kunkin vahvuudet ja heikkoudet sekä miten tunnettuja kilpaijlat ovat. Tutki kilpailijoitasi; missä he ovat hyviä tai missä olisi parannettavan varaa? Missä sinä olet parempi kilpailijoitasi tai missä olet jäljessä?Kun ymmärrät kilpailijasi liiketoimintaa, voit kehittää markkinointisuunnitelman, jossa hyödynnät omia vahvuuksiasi ja joka vastaa kohdemarkkinoidesi tarpeita.

Ympäristöanalyysi

Ympäristöanalyysi on tärkeä osa hyvää markkinointisuunnitelmaa. Tämä auttaa sinua ymmärtämään ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaasi, kuten kova kilpailu, jatkuvasti muuttuva teknologia ja muuttuvat kuluttajatrendit ja megatredit. Ympäristöanalyysin tekeminen aloitetaan tekemällä yrityksestäsi SWOT-analyysi. Tämä auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Kun olet saanut hyvän käsityksen yrityksesi nykytilanteesta, voit alkaa tarkastella laajempaa ympäristöä. Aloita tarkastelemalla toimialaa kokonaisuutena ja tunnistamalla kaikki tärkeimmät suuntaukset tai muutokset, jotka voivat vaikuttaa yritykseesi. Ota sitten askel taaksepäin ja tarkastele makrotaloudellista ympäristöä. Ota huomioon sellaiset tekijät kuin inflaatio, työttömyys ja työvoiman saanti, korkotaso, politiikka, toimialamuutokset, teknologinen kehitys tai lainsäädäntömuutokset. Tunnista myös kaikki väestörakenteessa, elämäntapasuuntauksissa tai ostotottumuksissa tapahtuvat muutokset, jotka voivat vaikuttaa myyntiin. Kun käytät aikaa perusteelliseen ympäristöanalyysiin, voit varmistaa, että markkinointisuunnitelmasi vastaa markkinoiden jatkuvasti muuttuvia tarpeita. Tähän hyvä työkalu on PESTE-analyysi.

02.Markkinoiden segmentointi

Markkinoiden segmentointi tarkoittaa suurempien markkinoiden jakamista pienempiin, helpommin hallittaviin osiin, jolloin yritykset voivat paremmin räätälöidä tuotteensa ja palvelunsa vastaamaan tiettyjen kuluttajaryhmien tarpeita. Markkinoiden segmentointiin on useita eri tapoja, mutta yleisin tapa on käyttää demografisia kriteerejä, kuten ikää, sukupuolta, tuloja tai maantieteellistä sijaintia. Muita segementoinnin muotoja on psykografinen, firmografinen ja teknografinen segmentointi. Kun markkinat on segmentoitu, yritykset voivat ryhtyä tunnistamaan, mitkä segmentit ovat todennäköisimmin kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista. Tämä tiettyihin segmentteihin kohdistuva prosessi tunnetaan markkinoiden kohdentamisena, ja se auttaa yrityksiä kohdentamaan rajalliset resurssinsa lupaavimpiin mahdollisuuksiin. Ostajapersoonan luominen on osa tätä kohdentamisprosessia.

Ostajapersoonan määrittäminen

Ostajapersoona on selkeä ja visuaalinen kuvaus ihanneasiakkaastasi. Ostajapersoonaa määriteltäessä on otettava huomioon muutamia keskeisiä tekijöitä, kuten demografia, psykografia, kiinnostukseen kohteet ja verkkokäyttäytyminen. Muodostettuasi tarkan kuvan ostajapersoonastasi, niin voit kohdentaa mainontaa hänelle digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Ostajapersoonan luominen on olennaisen tärkeää markkinoiden tehokkaan kohdentamisen kannalta ja varmistaa, että markkinointitoimesi kohdistuvat oikeisiin ihmisiin. Ostajapersoonan tulisi sisältää:

 1. Demografiset tiedot: Ikä, sukupuoli, tulot, koulutus, sijainti
 2. Psykografiset tiedot: Persoonallisuustyyppi, arvot, kiinnostuksen kohteet, elämäntyyli
 3. Kiinnostuksen kohteet: Mitä he tekevät mielellään vapaa-ajallaan ja mitä harrastuksia heillä on
 4. Verkkokäyttäytyminen: mitä verkkosivustoja he vierailevat, mitä sosiaalisen median alustoja he käyttävät ja minkälaista sisältöä he kuluttavat

Kun otat kaikki nämä tekijät huomioon, voit kehittää monipuolisen ostajapersoonan, jonka avulla voit ohjata markkinointiasi. Lue lisää ostajapersoona-artikkelista.

03.Markkinoinstistrategian kehittäminen

Tehokkaaseen markkinointisuunnitelmaan on sisällyttävä yksityiskohtainen markkinointiistrategia ja laajemmin markkinointisuunnitelma. Ilman selkeää suuntaa on vaikea mitata edistymistä ja määrittää, toimiiko suunnitelma.

Ensimmäinen vaihe: Kohdeyleisön tunnistaminen

Kohdeyleisön on jo tunnistettu aikaisemmassa vaiheessa, jossa määriteltiin yrityksen ostajapersoona. Yrityksellä voi olla monta ostajapersoonaa. Kun ostajapersoona on tiedossa, seuraavaksi on määriteltävä, millainen viesti on heidän mieleensä.

Toinen vaihe: Markkinointiviestin kehittäminen

Markkinointiviestin tulisi olla selkeä, ytimekäs ja helposti ymmärrettävä. Sen olisi myös oltava olennainen tarjottavien tuotteiden tai palvelujen kannalta. Kun viesti on määritetty, seuraava vaihe on päättää, mitkä ovat parhaat kanavat sen välittämiseen.

Kolmas vaihe: Markkinointikanavan valinta

Markkinointikanavia voivat olla perinteiset kanavat ja/tai digitaalisen markkinoinnin kanavat tai näiden yhdistelmä. Perinteisiin kanaviin luetaan televisio, radio, printtimainonta sekä ulkomainonta. Digitaalisen markkinointia voidaan tehdä sosiaalisen median kanavissa, hakukoneissa sekä sähköpostimarkkinointina.

Neljäs vaihe: SMART-tavoitteiden asettelu

Viimeisenä vaiheena määritellään selkeästi mitattavat tavoitteet. Näin varmistetaan, että markkinointistrategia on linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden kanssa ja että edistymistä voidaan seurata ajan mittaan. Näitä vaiheita noudattamalla yritykset voivat luoda tehokkaan markkinointistrategian, jonka avulla ne voivat saavuttaa haluamansa tulokset.

04.Ostopolun rakentaminen markkinointistrategian toteuttamista varten

Markkinointistrategian toteuttamiseksi sinun on ensin rakennettava ostopolku. Tämä ostopolku auttaa sinua määrittämään, mitkä askeleet potentiaalisten asiakkaiden on otettavat jotta myynti saadaan aikaan. Luotavan ostopolun tulee sisältää kaikki asiakkaan askeleet ensikontaktista aina oston jälkihoitoon ja uusintaoston kysymiseen. Hahmottelemalla ostopolun voit varmistaa, että markkinointistrategia toteutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Liidien luominen

Liidit voidaan luoda houkuttelemalla liikennettä yrityksen verkkosivulle erilaisilla markkinointimenetelmillä kuten orgaaninen liikenne hakukoneesta, hakusanamainonta, sosiaalisen median markkinointi, suoramarkkinoinilla tai PR-toiminnalla. Tämän jälkeen verkkosivuston kävijä voi konvertoitua sivustolla liidiksi liittymällä sähköpostilistalle, lataamalla e-kirjan tai White Paperin tai lähettämällä yhteydenottopyyntölomakkeen.

Liidien markkinointi kvalifiointi (MQL)

Liidien luonnin jälkeen on aika markkinointi kvalifioida liidit (eng. MQL marketing qualified leads) eli sopiiko liidin profiili yrityksen ostajapersoonan profiilin eli sopivatko he hyvin tuotteesi tai palvelusi käyttäjäksi. Jos liidi sopii, niin sitten voidaan jatkaa markkinointitoimenpiteitä. Tämän jälkeen alkaa liidin hoito ja lämmittely. Sitä voidaan toteuttaa sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla.

Liidin myynti kvalifiointi (SQL)

Kun olet rakentanut suhteen liidiin, seuraavaksi sinun on määritellä missä vaiheessa voit yrittää klousata kaupan. Tätä vaihetta kutsutaan myynti-kvalifioinniksi (eng. Sales qualified lead, SQL). Eli siinä arvioidaan onko liidi jo kuuma. Kun liidi on kuuma, kauppa voidaan yrittää lyödä lukkoon.

Oston teko

Osto syntyy kun asiakas suorittaa ostoprosessin loppuun. Tämän jälkeen on tärkeää varmistaa että asiakkaalle ei tule oston jälkeistä katumusta ja että hän on tyytyväinen ostoon. Tämä työ tulee aloittaa välittömästi kaupan teon jälkeen.

Uusintaosto ja puolestapuhuja eli promoottori

Kaupanteon jälkeen on vielä kaksi vaihetta, jotka tulee suunnitella tarkasti. Uusintaostolla varmistetaan että yksittäisestä transaktiomyynnistä syntyy vakioasiakas. Puolestapuhuja vaiheessa pyritään kanta-asiakas muuttamaan brändin puolestapuhujaksi ja promoottoriksi.

Seuraamalla näitä vaiheita voit rakentaa tehokkaan ostopolun, joka auttaa sinua toteuttamaan markkinointistrategian onnistuneesti.

05.SMART-tavoitteiden asettaminen

Hyvän markkinointistrategian tulisi perustua SMART-tavoitteisiin. SMART on lyhenne, joka tarkoittaa Specific, Measurable, Achievable, Realistic ja Timely. Toisin sanoen tavoitteiden pitäisi olla selkeitä ja saavutettavissa olevia, ja niiden toteuttamiselle pitäisi olla aikataulu. Tämä auttaa sinua keskittämään ponnistelusi ja mittaamaan edistymistäsi matkan varrella. SMART-tavoitteiden asettaminen aloitetaan laatimalla luettelo markkinointistrategian tavoitteista. Kun sinulla on yleiskäsitys siitä, mitä haluat saavuttaa, aloita näiden tavoitteiden muuttaminen konkreettisiksi, mitattaviksi toimiksi. Sen sijaan, että esimerkiksi toteaisit vain, että haluat lisätä brändin tunnettuutta, voisit asettaa tavoitteeksi saavuttaa X määrän uusia asiakkaita Y määrässä aikaa. Näin varmistat, että markkinointistrategiasi on kohdennettu ja tehokas, mikä auttaa sinua saavuttamaan haluamasi tulokset.

06.Toimintasuunnitelman luominen markkinointistrategian toteuttamisen

Toimintasuunnitelma on yksityiskohtainen suunnitelma toimista, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Siinä eritellään vaiheet, joita tarvitaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi, ja asetetaan määräajat kullekin tehtävälle. Toimintasuunnitelma voidaan laatia mitä tahansa tavoitetta varten, mutta liike-elämässä sitä käytetään yleisesti kartoittamaan vaiheet, joita tarvitaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman laatiminen markkinointistrategian toteuttamista varten voi auttaa varmistamaan, että kaikki tehtävät suoritetaan ajallaan ja että halutut tulokset saavutetaan.

Toimintasuunnitelman laatiminen aloitetaan määrittelemällä markkinointistrategian tavoitteet. Kun tavoitteet ovat selvillä, määrittele kunkin tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet. Määritä kullekin toimelle määräajat ja varmista, että ne ovat realistisia. Määritä lopuksi vastuu kustakin tehtävästä yksittäisille henkilöille tai ryhmille. Näitä vaiheita noudattamalla voit luoda toimintasuunnitelman, jonka avulla voit toteuttaa markkinointistrategian onnistuneesti.

07.Markkinointisuunnitelman täytäntöönpano

Kun markkinointisuunnitelma on valmis, on aika panna se täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että kaikki suunnitelman osat pannaan täytäntöön. Ensimmäinen vaihe on laatia aikataulu kullekin tehtävälle ja määrittää vastuu kustakin tehtävästä. Aloita sitten kunkin tehtävän työstäminen aikataulun mukaisesti. On tärkeää seurata edistymistä matkan varrella ja tehdä muutoksia suunnitelmaan tarvittaessa. Kun kaikki tehtävät on suoritettu, arvioi markkinointistrategian tulokset ja tee tarvittaessa muutoksia.

08.Toteutuksen tulosten seuranta ja mittaaminen – analytiikka

Viimeinen vaihe markkinointisuunnitelman laatimisessa on tulosten seuranta ja mittaaminen eli analytiikka. Tämä voidaan toteuttaa seuraamalla keskeisiä indikaattoreita, kuten myyntiä, verkkoliikennettä ja asiakastyytyväisyyttä. Näitä indikaattoreita seuraamalla voit määrittää, onko markkinointistrategia onnistunut, ja tehdä tarvittaessa muutoksia.

Markkinointisuunnitelman hyödyt

Markkinointisuunnitelma on etenemissuunnitelma markkinointitoimillesi. Sen avulla voit kohdentaa aikaa ja resursseja tehokkaasti ja hyödyntää budjettisi parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinointisuunnitelman avulla voit myös mitata tuloksia ja mukauttaa strategiaasi tarpeen mukaan. Seuraavassa on 10 markkinointisuunnitelman etua:

 1. Auttaa sinua asettamaan realistiset tavoitteet ja päämäärät
 2. Pitää sinut keskittyneenä ja oikeilla jäljillä
 3. Auttaa sinua jakamaan resurssit tehokkaasti
 4. Auttaa sinua hyödyntämään markkinoinnin budjetin parhaalla mahdollisella tavalla
 5. Mahdollistaa järjestelmällisen tulosten mittaamisen ja edistymisen seuraamisen
 6. Auttaa sinua tunnistamaan mahdollisuudet ja uhat
 7. Auttaa sinua arvioimaan vahvuuksiasi ja heikkouksiasi
 8. Auttaa sinua sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin
 9. Tarjoaa rakenteen päätösten tekemistä varten
 10. Kannustaa tiimityöhön ja viestintään

Millä työkaluilla markkinointisuunnitelman tuloksia seurataan

Markkinointisuunnitelman tulosten seurantaan voidaan käyttää erilaisia välineitä. Yksi työkalu on myyntitiedot, joiden avulla voidaan seurata myynnin määrän muutoksia ajan mittaan. Näitä tietoja voidaan analysoida kehityssuuntausten tunnistamiseksi ja sen määrittämiseksi, onko markkinointisuunnitelmalla toivottu vaikutus. Toinen työkalu on asiakaskyselyt, joilla voidaan kerätä palautetta asiakastyytyväisyydestä. Näitä tietoja voidaan käyttää markkinointisuunnitelmaan tarvittavien muutosten tekemiseen. Muita työkaluja, joita voidaan käyttää markkinointisuunnitelman tulosten seuraamiseen, ovat muun muassa kohderyhmät, bränditietoisuustutkimukset ja web-analytiikka. Käyttämällä näiden välineiden yhdistelmää markkinoijat voivat saada monipuolisen kuvan markkinointisuunnitelmansa tuloksista ja tehdä tarvittavat muutokset sen tehokkuuden varmistamiseksi.

Pienyrityksen markkinointisuunnitelma

Nykyään pienyrityksenkin on helppo tehdä markkinointisuunnitelma. Vaikka se voi tuntua isolta tehtävältä, niin oikeasti se sisältää vain kolme asiaa.

 1. Liikenne ja kotisivun kävijät – mistä digitaalisen markkinoinnin kanavista saadaan kävijöitä kotisivulle runsaasti
 2. Ostopolku – tunnet asiakkaasi ongelmat hyvin. Vastaa kotisivulla kaikkiin mahdolliin asiakkaan mielessä oleviin kysymyksiin joko artikkeleilla tai videoilla.
 3. Konversio – tee asiakkaalle ostaminen helpoksi tarjoamalla kynnyksettömän tavan ostaa sinulta.

Sosiaalinen myynti osana B2B markkinointistrategiaa

B2B-myyjät jotka hyödyntävät sosiaalista myyntiä osana liiketoimintastrategiaansa, voivat odottaa saavansa huomattavia parannuksia suorituskykymittareissa. Tutkimukset osoittavat, että sosiaalisen myynnin liidien konversioaste on 13 prosenttia korkeampi kuin muuntyyppisten liidien, ja ne tuottavat myös 7 prosenttia korkeamman arvon kauppaa kohti. Lisäksi sosiaaliset myyjät saavuttavat 51 prosenttia todennäköisemmin kiintiönsä. Korkean ROI:n vuoksi ei ole ihme, että sosiaalinen myynti on kasvattamassa suosiotaan B2B-yritysten keskuudessa. Jotkin yritykset epäröivät kuitenkin vielä sisällyttää sosiaalisen myynnin markkinointistrategiaansa, koska ne eivät tiedä, miten päästä alkuun. Hyvä uutinen on se, että sosiaalisen myynnin ei tarvitse olla monimutkaista tai aikaa vievää; on olemassa muutamia helppoja vaiheita, joilla mikä tahansa yritys voi päästä alkuun.

 1. Selvitä ensin, mitä sosiaalisia alustoja kohdemarkkinasi käyttävät.
 2. Luo sitten informatiivista ja kiinnostavaa sisältöä, joka vetoaa kohderyhmääsi.
 3. Rakenna lopuksi suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin olemalla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan henkilökohtaisella tasolla.

Seuraamalla näitä yksinkertaisia vaiheita voit helposti sisällyttää sosiaalisen myynnin markkinointistrategiaasi ja alkaa nähdä tuloksia.

Yhteenveto markkinointisuunnitelmasta

Markkinointisuunnitelma on konkreettinen roadmap siihen mitä markkinointitoimia yrityksesä tehdään ja missä aikataulussa. Sen avulla voit kohdentaa aikaa ja resursseja tehokkaasti ja hyödyntää budjettisi parhaalla mahdollisella tavalla. Sen avulla voit myös mitata tuloksia ja mukauttaa strategiaasi tarpeen mukaan. Seuraamalla näitä vaiheita voit luoda toimivan markkinointisuunnitelman, jonka avulla voit toteuttaa markkinointistrategian onnistuneesti.

Usein kysyttyä markkinoinnin suunnittelemisesta

Mitä tarkoittaa markkinointimix?

Markkinointimix on termi, jota käytetään kuvaamaan niitä eri elementtejä, joista onnistunut markkinointikampanja koostuu. Markkinointimixin tärkeimmät osatekijät ovat markkinoitava tuote tai palvelu, hinta, kohderyhmä ja kanavat, joiden kautta tuotetta tai palvelua markkinoidaan. Harkitsemalla huolellisesti kutakin näistä elementeistä yritykset voivat luoda kampanjan, joka todennäköisesti vastaa kuluttajien tarpeita ja johtaa myyntiin.
Vaikka markkinointivalikoimaa pidetään usein staattisena elementtien kokonaisuutena, se kehittyy jatkuvasti, kun yritykset saavat uusia tietoja kuluttajien käyttäytymisestä. Siksi yritysten on tärkeää tarkistaa markkinointikokonaisuuttaan säännöllisesti varmistaakseen, että se on edelleen tehokas. Oikein toteutettuna markkinointivalikoima voi olla tehokas väline myynnin edistämisessä ja yrityksen kasvattamisessa.

Mitä tarkoittaa 4P?

4P:llä tarkoitetaan markkinointimixiä, joka sisältää tuotteen, hinnan, paikan ja myynninedistämisen. Yritykset käyttävät tätä yhdistelmää määrittääkseen, miten ne markkinoivat tuotteitaan tai palvelujaan parhaiten. Tuotteella tarkoitetaan tarjottavaa fyysistä tavaraa tai palvelua. Hinta on summa, jonka asiakas maksaa tuotteesta. Paikka on paikka, jossa tuotetta myydään. Myynninedistäminen on markkinointitoimia, joilla herätetään kiinnostusta tuotetta kohtaan. 4P-lähestymistapa on hyödyllinen kehys, jota yritykset voivat käyttää markkinointistrategiansa kehittämisessä. Pohtimalla kutakin näistä elementeistä yritykset voivat varmistaa, että ne omaksuvat kokonaisvaltaisen lähestymistavan markkinointiin ja maksimoivat menestymismahdollisuutensa.

Mitä tarkoittaa markkinoinnissa SMART kaava?

SMART-kaava on työkalu, jota markkinoijat käyttävät asetettaessa ja seurattaessa edistymistä kohti tiettyjä tavoitteita. Lyhenne tulee sanoista Specific (täsmällinen), Measurable (mitattavissa), Achievable (saavutettavissa), Realistic (realistinen) ja Timely (oikea-aikainen). SMART-kaavan jokainen osa auttaa varmistamaan, että tavoitteet ovat selkeitä ja saavutettavissa. Asettamalla esimerkiksi konkreettinen tavoite, kuten verkkoliikenteen lisääminen 25 prosentilla kolmen kuukauden aikana, markkinoijat voivat laatia toimintasuunnitelman, joka on räätälöity kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastaavasti realistisen ja saavutettavissa olevan tavoitteen asettaminen, kuten verkkoliikenteen lisääminen 25 prosentilla kolmen kuukauden aikana, estää markkinoijia lannistumasta, jos he eivät näe välittömiä tuloksia. SMART-kaavan ajallinen ulottuvuus varmistaa, että tavoitteille asetetaan määräaika, mikä auttaa pitämään kampanjat aikataulussa. Kaiken kaikkiaan SMART-kaava on olennainen työkalu kaikille markkinoijille, jotka haluavat asettaa ja saavuttaa erityisiä tavoitteita.

Mikä on sosiaalisen median markkinointisuunnitelma?

Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma on asiakirja, jossa hahmotellaan, miten organisaatio käyttää sosiaalista mediaa markkinointitavoitteidensa saavuttamiseksi. Suunnitelmassa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti käytettävät strategiat ja taktiikat sekä tavoitteet ja mittarit, joiden avulla edistymistä seurataan. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma voidaan mukauttaa mihin tahansa organisaatioon, niin suureen kuin pieneenkin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sosiaalinen media ei ole yhden koon ratkaisu. Eri organisaatioilla on erilaiset tarpeet ja tavoitteet, joten on tärkeää räätälöidä suunnitelma organisaatiokohtaisesti. Ottamalla aikaa hyvin harkitun sosiaalisen median markkinointisuunnitelman laatimiseen organisaatiot voivat maksimoida menestymismahdollisuutensa.

Mitä tarkoittaa Kotlerin strategiaprosessi?

Kotlerin strategiaprosessi on sarja vaiheita, joita yritykset voivat noudattaa luodakseen tehokkaan markkinointistrategian. Prosessi alkaa tilanneanalyysillä, jossa arvioidaan yrityksen sisäinen ja ulkoinen ympäristö. Tämän jälkeen laaditaan markkinointitavoitteet, joiden tulisi olla täsmällisiä, mitattavissa, saavutettavissa, relevantteja ja ajallisesti rajattuja. Seuraavaksi yrityksen on tunnistettava kohdemarkkinansa ja kehitettävä markkinointivalikoima, joka vastaa näiden markkinoiden tarpeita. Lopuksi strategia on pantava täytäntöön ja sitä on seurattava sen varmistamiseksi, että sillä saavutetaan halutut tulokset. Seuraamalla Kotlerin strategiaprosessia yritykset voivat luoda integroidun ja tehokkaan markkinointisuunnitelman, joka auttaa niitä saavuttamaan tavoitteensa.

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Vuosittainen markkinointikalenteri on työkalu, jota markkinoinnin ammattilaiset käyttävät suunnitellessaan ja seuratessaan markkinointitoimiaan vuoden aikana. Se on yleensä jaettu 12 kuukauteen, ja jokaisella kuukaudella on oma markkinoinnin painopistealueensa. Esimerkiksi tammikuussa voidaan keskittyä suunnitteluun ja budjetointiin, kun taas helmikuussa voidaan keskittyä uuden tuotteen tai kampanjan lanseeraamiseen. Kalenteri voidaan myös räätälöidä tietyn yrityksen tai toimialan tarpeisiin sopivaksi. Vuotuinen markkinointikalenteri on muodosta riippumatta olennainen työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat pysyä järjestyksessä ja markkinointitoimiensa kärjessä.

Ota yhteyttä jos haluat apua yrityksen markkinointissuunitelman teossa

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts